• VERC, B30, Ekhlas Uddin Khan Road, Anandapur, Savar, Dhaka, Bangladesh
  • (+88) 02223371216-18
  • verc@bangla.net, info@vercbd.org